Menu

อาจารย์น้อย

 

 

อาจารย์สารวิบุล

อาจารย์สารวิบุล รามโกมุท ประธานกรรมการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสัมมาชีวศิลปทั้งสองแห่ง พ.ศ.2547 – 2560

samma_hs02cbpic9cbpic10

อาจารย์น้อยกับเด็กๆ
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ ชลบุรี

อาจารย์สารวิบุล รามโกมุท  เกิดวันที่ 16 มิถุนายน  2477  ถึงแก่กรรม วันที่  8 เมษายน 2560
ได้บริจาคร่างให้โรงพยาบาลจุฬารงกรณ์ สภากาชาดไทย

อาจารย์สารวิบูล  รามโกมุท  เป็นบุตร หลวงปริญญาโยควิบุล ( ชม อุบล รามโกมุท ) และนางสังวาลย์ มารดา  สมรสกับนางสาวประภา ศรีเพ็ญ ไม่มีบุตร มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน คือ 1 นางสาวสมจิตต์ รามโกมุท  2 นางมยุรี สุขวิวัฒน์ (ถึงแก่กรรม)  3 นายศรีปริญญา  รามโกมุท  (ถีงแก่กรรม)  4 นางสาวนวลใย  รามโกมุท (ถึงแก่กรรม)  5 นางฆรณี รามโกมุท.

ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสัมมาชีวศิลปทั้งสองแห่ง มาตลอดช่วงเวลาที่ หลวงปริญญาโยควิบุล ได้บริหารอยู่  และได้เสียสละทรัพย์บริจาคตั้งกองทุน 3 กองทุนที่ให้เพิ่มไว้เป็นประจำปีมายาวนาน

วันที่ 2 สิงหาคม 2544  ได้รับเชิญเข้าเป็นกรรมการอำนวยการสัมมาชีวศิลป ตำแหน่งกรรมการเหรัญญิก
วันที่ 27 เมษายน 2557  ได้รับเป็นประธานกรรมการอำนวยการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ และผู้แทนผู้รับอนุญาตโรงเรียนสัมมาขีวศิลปฯ ทั้งสองแห่ง

ได้เข้านั่งปฏิบัติงานในการบริหารมูลนิธิฯและโรงเรียนอย่างใกลชิด ยังความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนฯ หลายๆ ด้านโดยมิได้ต้องการค่าตอบแทนตลอดมาจนถีงแก่กรรม.

สัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ และโรงเรียนทั้งสองแห่งขอจารจารึกในพระคุณตลอดไป ขออานิสงส์แห่งคุณความดีอันบริสุทธิ์ที่ท่านได้ถือปฎิบัติมาโดยตลอดชั่วชีวิต  จงเป็นพลวปัจจัยดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของอาจารย์สารวิบุล รามโกมุท ประสบแต่ความสุขสงบในสัมปรายภพตลอดกาลนานด้วยเทอญ.  

…………………………………………….

 

Facebook Comments
Share this Post!

Related post

  TOP