Menu

รายนามคณะกรรมการสัมมาชีวศิลปฯ

๑. นางประภา  รามโกมุท – ประธาน
๒. พลตรี วิเชียร ชูปรีชา  – รองประธาน
๓. นายมนัส ศรีเพ็ญ – เลขาธิการ
๔. นางสาวอพินยา สุขสอาด – เหรัญญิก
๕. พระสมบูรณ์ จนฺทโชโต ( สมบูรณ์ ฉ่ำทรัพย์ )
๖. รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
๗. นายบุญฤทธิ์ จัดประจง
๘.  นางสาวเตื้อง เทศศิริ กรรมการ

  TOP