Menu

นามองค์อุปถัมภ์และกรรมการมูลนิธิฯ อดีตและปัจจุบัน

Amon

พระยาอมฤทธิธำรง( พร้อม ณ ถลาง )  


Songkram

พระสงครามภักดี ( แม้น เหมะจุฑา )

Pawalo
พระปวโรฬารวิทยา ( ป๋อ เชิดชื่อ )


Aram

พระอร่ามรณชิต ( อ๊อด จุลานนท์ )

Prinya
หลวงปริญญาโยควิบูลย์
( ชม อุบล รามโกมุท )

เรียบเรียงโดย


นายมนัส ศรีเพ็ญ


กรรมการเลขาธิการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ

๑. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์( มรว.ชื่น สุจิตโต ) วัดบวรนิเวศฯ
๒. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( ปลด กิตติโสภณ ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเบญจมบพิตรฯ
๓. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( อยู่ ญาโณทโย ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดสระเกศ ฯ
๔. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( จวน อุปฏฐายี มหาเถร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดมกุฎกษัตริย์ฯ
๕. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดพระเชตุพนฯ
๖. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( วาสนมหาเถร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธฯ
๗. สมเด็จพระญาณสังวร ( เจริญ สุวัฑฒโน ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศฯ

๑. พระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านปัญญานันทะ) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
๒. พระวิสุทธิญาเถร ( ท่านสมชาย ) วัดราษฎร์บูรณะคุณาราม ( เขาสุกิม ) จันทบุรี
๓. พระครูสุเมธีธรรมคุณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
๔. พระอาจารย์ เอ สุมนรัตนะ วัดราษฎร์ศรัทธา ( วัดท้ายดอน ) ชลบุรี
๕. พระเชาว์ เขมโก ( เชาว์ ทองมา ) วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร
๖. พระอธิการศรีธวัช อนิวัตติโก วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมื่อง จังหวัดนนทบุรี

๑. ศาสตราจารย์ ดร.หลวงปริญญาโยควิบูลย์ พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๐๔
๒. พระสงครามภักดี พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๗
๓. นาย เต็ม สุวิกรม พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๓
๔. หลวงพรสมิทธวิชชาการ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๗
๕. พลตรีวิเชียร สุตันตานนท์ พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๔
๖. ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต พานิชพัฒน์ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๐
๗. ศาสตราจารย์ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๖
๕. นายสารวิบุล รามโกมุท พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๖๐

๑. นางประภา  รามโกมุท ประธาน
๒. นายบุญฤทธิ์ จัดประจง กรรมการ   รองประธาน
๓. นายมนัส ศรีเพ็ญ เลขาธิการ
๔. นางสาวอพินยา สุขสอาด เหรัญญิก
๕. รศ.ดร. ทองอินทร์ วงศ์โสธร กรรมการ
๖. พระสมบูรณ์ จนฺทโชโต ( สมบูรณ์ ฉ่ำทรัพย์ ) กรรมการ
๗. .นางสาวเตื้อง เทศศืรื กรรมการ

๑. นางสุวิมล รามโกมุท
๒. นางสมานจิต ธรรมวิทย์
๓. นางสุวรี พิชัยศรทัต
๔. นางอังคณา คำพาที
๕. ศาสตราจารย์ประชุมสุข อาชวอำรุง

. นางสาวสมจิตต์ รามโกมุท
. นายพุฒ มูลประเสริฐ
. นายวิโรจน์ ศิริอัฐ
. นายนิจ หิญชีระนันทน์
. ดร.เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์
. พลเรือตรีสมภพ ภิรมย์
. นางมาลินี บุญจันทร์
๘. นางเฉลิมศรี สัตตบุศย์

  TOP