Menu

tis1

ปรับกระบวนทัศน์ : สู่มิติใหม่ทางการศึกษา

โรงเรียนสัมมาชีวศิลปฯ
ได้ดำเนินการเร่งรัดพัฒนาอาคารสถานที่แวดล้อมในโรงเรียน

และจัดให้มีการสัมมนาและอบรมครูทุกระดับ ให้สามารถเป็นผู้ชี้นำ และเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนในเรื่อง ศีลธรรม จริยธรรม การใช้ภาษาไทย การนำสื่อการสอนทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และวางแผนการสอนให้นักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อกระตุ้นให้กล้าคิด กล้าแสดงออก มีอารมณ์ร่าเริง สนุกสนาน ตลอดจน ฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์ต่อการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ

การเตรียมความพร้อมวัยอนุบาล

เป็นการฝึกเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อเข้าสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย เสรี ให้เป็นศูนย์กิจกรรมที่เด็กจะเรียนรู้พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สร้างจินตนาการสมมติ และชื่นชอบต่อการดูสื่อความรู้รอบตัว เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้วยตนเอง

  TOP